RESPECT
Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks in om een context te creëren waarin kans is voor het ontwikkelen van een positieve omgang met anderen.
ZELFONTPLOOIING
We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen. We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.
GEBORGENHEID
We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.
KENNEN en KUNNEN
We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen de nodige inhoudelijke bagage mee te geven.

Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver

Zorg op onze school

Onze zorgteam van GBS de Vierklaver ondersteunt met hun werking de schoolvisie waarin de aandacht voor de zorg en de focus op de talenten van de leerlingen centraal staat.
Het zorgteam streeft naar een schooljaar waarin alle leerlingen de noodzakelijke kansen krijgen om zich op een positieve manier te ontwikkelen en zich goed te voelen.

Zorgcoördinatoren Katrien en Sofie
Als zorgcoördinator zijn wij een aanspreekpunt voor onze ouders, leerlingen en externe diensten van onze school. Dit om samen een goede weg uit te stippelen om een leerling zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in zijn of haar schoolcarrière. Wij vormen ook de contactpersoon tussen school en CLB. De focus van Katrien ligt op het kleuteronderwijs en 1e leerjaar. In Baaigem en Vurste volgt zij de 1e graad op. De focus van Sofie ligt op het lager onderwijs. Zo volgt zij in Gavere en Asper de klassen op van het 2e tot 6e leerjaar. In Vurste en Baaigem de 2e en 3e graad.
Katrien Vermaerke en Sofie Vervust
Juf Ann
Als zorgjuf ben ik een assistent in de klas. Ik werk met een groepje leerlingen of met een enkele leerling met een specifieke nood. Ik ben een team-teacher in de klas. De zorg kan op vele manieren ingevuld worden: • Infobalie tijdens zelfstandig werk • Extra uitleg of een stapje terugzetten, met ondersteuning van materiaal • Hulpmiddelen op maat aanreiken en leren inzetten (leren leren, ontladen en relaxen, assertiviteitstraining, groepsvorming, sociale en communicatieve vaardigheden, …) • Werkhouding bijsturen • … Ik denk mee in oplossingen en mogelijkheden samen met alle betrokken partijen.
Ann Vanhoutte : zorgondersteuner lager Vestiging Asper
Juf Vera
Ik zal dit jaar halftijds te vinden zijn in het tweede leerjaar te Gavere, de klas waar ik de laatste 34 jaar aan het werk was. Samen met juf Freya zal ik instaan voor het begeleiden van alle kinderen in deze klasgroep. Wij zullen co-teachen om zo ieder kind de beste kansen te geven om te kunnen groeien en bloeien. Ook wil ik er mee voor helpen zorgen dat alle kinderen zich goed voelen en hun plaats vinden in de groep.
Vera Marchand: ondersteuner 2LG Vestiging Gavere
Juf Martine
Ik startte als leerkracht in het bijzonder onderwijs. Na 9 jaar stapte ik over naar de gemeentelijke basisschool te Gavere en 25 jaar was ik heel graag de klasjuf van het 5de leerjaar. Dit jaar start ik mijn 6de jaar als zorgjuf. Vanaf dit schooljaar ben ik vooral te vinden in het 3de en 4de leerjaar. Ik werk er nauw samen met de klasleerkrachten. We overleggen samen hoe we de leerlingen het best kunnen helpen en begeleiden.
Martine De Lie: Zorgjuf/teamteacher 2de graad
Juf Marijke
Om nog intensiever aan het werk te kunnen gaan, neem ik het 5de leerjaar onder mijn hoede voor Frans(3u) en wiskunde (6u). Daar ik een voorliefde heb voor Frans, komen ook de leerlingen van het 6de leerjaar voor 3 uurtjes bij mij in de klas. Ik hoop dat ik met mijn enthousiasme de leerlingen warm kan maken voor vreemde talen.
Marijke Stevens: Ondersteuner 3de graad Baaigem
Juf Kathleen
Ik zal ook dit schooljaar opnieuw instaan om de kleuters in GBS Asper te ondersteunen waar nodig is. Als kleuterleidster kan ik mijn jarenlange klaservaring goed gebruiken en toepassen. Ik streef er naar dat elke kleuter zich zoveel mogelijk goed voelt, in wie hij is of wat hij probeert.
Katleen Rysman: Zorgondersteuner kleuter Vestiging Asper
Juf Britt
Ik heb al enkele jaren expertise opgebouwd in de 3de graad. Daarvoor heb ik in de andere graden ook lesgegeven en ervaring opgedaan. Daardoor heb ik kennis over het volledige lager onderwijs en kan ik inschatten wat de leerlingen op het einde van een schooljaar moeten bereiken.
Britt Myncke: ondersteuner 5LA Vestiging Asper
Meester Lars
Weet je plots niet meer wat je moet doen, adem rustig uit, neem je tijd, vraag hulp en probeer de kracht uit jezelf te halen. Welke weg je ook inslaat, blijf geloven in jezelf om het probleem om te zetten in een jouw uitdaging. Een hart voor elk kind. Luister, help en stuur waar nodig.
Lars Desmet: Ondersteuner 3de graad Vestiging Gavere
Juf Thyra
Focus dit schooljaar: Zorgjuf bij de kleuters te Gavere Ik zal dit jaar de zorgjuf van de kleuters te Gavere zijn. Hierbij zal ik me focussen op het werken aan de woordenschat, aan voorbereidende leesvaardigheden en aan begrijpend luisteren. Dit zal plaatsvinden in de eigen klas van het kind of in de zorgklas.
Thyra De Mulder: Zorgjuf bij de kleuters te Gavere

Sofie Vervust

Zorgcoördinator Lager

Katrien Vermaerke

Zorgcoördinator kleuter

Een vraag voor ons zorgteam?

Co-teaching

De zorgondersteuner werkt zoveel mogelijk klasintern door via co-teaching aan de slag te gaan. Dankzij verschillende werkvormen is het mogelijk om met 2 leerkrachten voor de klasgroep te staan. Op die manier proberen we sterk in te zetten op een doordachte samenwerking en krachtige leeromgeving.

Krachtige leeromgeving

Door een stevige brede basiszorg creëren de leerkrachten een krachtige leeromgeving die elke leerling in de klas aanspreekt.
Er is op vele vlakken aandacht voor een goed zorgklimaat. Via het zorgbeleid op onze school proberen we alle leerlingen op te volgen.
 Hoe meer individuele noden, hoe verder de individuele leerling zich “beweegt” in het zorgcontinuüm.

Meersporenwerking

Lessen worden zo uitgewerkt dat er meersporen worden uitgestippeld, waarin leerlingen in verschillende mate ondersteuning en begeleiding kunnen krijgen van de leerkracht.

Onze Kangoeroewerking

Voor onze hoogbegaafde leerlingen en leerlingen waarbij een extra uitdaging een positieve stimulans is, hebben we op De Vierklaver onze kangoeroewerking.  

Om correct te zijn mogen we pas spreken van hoogbegaafde kinderen vanaf een bepaald IQ. Dat is sterk bepalend en betekent dat er sowieso een IQ-test van een kind moet afgenomen worden. Dat doen we niet als het niet nodig is.

Doelstellig van onze Kangoeroewerking

  • Kangoeroekinderen hebben vaak andere interesses dan hun klasgenoten. We willen hun nieuwsgierigheid en leergierigheid prikkelen door binnen ons aanbod in te spelen op hun behoeftes.
  • Het is belangrijk dat kangoeroekinderen zich ook leren inspannen en leren omgaan met het maken van fouten, met falen. We geven hen niet alleen taken en opdrachten die ze graag doen, maar willen hen leren wat essentieel is in een evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling! Om succesvol en bovenal gelukkig te zijn in hun verdere school- en professionele loopbaan zijn deze strategieën onontbeerlijk.
  • De kangoeroekinderen komen in contact met ontwikkelingsgelijken en hun sociaal-emotioneel welbevinden wordt hierdoor verhoogd. Ze zijn samen anders.

Snoezelen

Op onze school is het snoezelproject de toegangspoort naar mentale opvoeding. We leren alle kinderen opgebouwde spanning lichamelijk afvoeren om zo in balans te komen. Kinderen leren om tot een diepe ontspanning te komen om zo innerlijke rust te ervaren en zich geborgen te voelen. Aandacht hiervoor bevordert concentratie, zorgt voor verbondenheid en sfeer en verbetert de leerprestaties.

Ondersteuningsteam SYM en expertisenetwerk SLP

In september 2015 werd het M-decreet ingevoerd, met de bedoeling om leerlingen met extra zorgen de nodige ondersteuning te geven in het gewoon onderwijs. Sinds september 2017 werden er ondersteuningsteams opgericht om de leerkrachten in het gewoon onderwijs te begeleiden bij het omgaan met deze leerlingen.

SYM website
SLP (Sint-Lievenspoort)  website

CLB - Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het CLB werkt gratis, onafhankelijk en discreet. Leerlingen, ouders en scholen kunnen er terecht.

Elke school werkt samen met een CLB.
Meer info op hun website

Nuttige links

Ons zorgteam schooljaar 2021-2022

De Mulder Thyra

Zorgondersteuner kleuter Vestiging Gavere

Kathleen Rysman

Zorgondersteuner kleuter Vestiging Asper

Ann Vanhoutte

Zorgondersteuner lager Vestiging Asper

Philippe De Jonge

Zorgondersteuner 5LA Vestiging Asper

Marijke Stevens

Zorgondersteuner 3de graad Vestiging Baaigem

Vera Marchand

Zorgondersteuner 2LG Vestiging Gavere

Martine De Lie

Zorgondersteuner 2de graad Vestiging Gavere

Lars Desmet

Zorgondersteuner 3de graad Vestiging Gavere