RESPECT
ZELFONTPLOOIING
GEBORGENHEID
KENNEN en KUNNEN

Zorg op onze school

Ons zorgteam van GBS de Vierklaver ondersteunt met hun werking de schoolvisie waarin de aandacht voor de zorg en de focus op de talenten van de leerlingen centraal staan.
Het zorgteam streeft naar een schooljaar waarin alle leerlingen de noodzakelijke kansen krijgen om zich op een positieve manier te ontwikkelen en zich goed te voelen.

Zorgcoördinatoren Katrien en Philippe
Als zorgcoördinator zijn wij een aanspreekpunt voor onze ouders, leerlingen en externe diensten van onze school. Dit om samen een goede weg uit te stippelen om een leerling zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in zijn of haar schoolcarrière. Wij vormen ook de contactpersoon tussen school en CLB. De focus van Katrien ligt op het kleuteronderwijs en 1e leerjaar. In Baaigem en Vurste volgt zij de 1e graad op. De focus van Philippe ligt op het lager onderwijs. Zo volgt hij in Gavere en Asper de klassen op van het 2e tot 6e leerjaar. In Vurste en Baaigem de 2e en 3e graad.
Katrien Vermaerke en Philippe De Jonge
Juf Ann
Als zorgjuf ben ik een assistent in de klas. Ik werk met een groepje leerlingen of met een enkele leerling met een specifieke nood. De zorg kan op vele manieren ingevuld worden: • Infobalie tijdens zelfstandig werk • Als team-teacher. • Extra uitleg of een stapje terugzetten, met ondersteuning van materiaal • Hulpmiddelen op maat aanreiken en leren inzetten (leren leren, ontladen en relaxen, assertiviteitstraining, groepsvorming, sociale en communicatieve vaardigheden, …) • Werkhouding bijsturen • … Ik denk mee in oplossingen en mogelijkheden samen met alle betrokken partijen.
Ann Vanhoutte : zorgondersteuner lager Vestiging Asper
Juf Freya
Als zorgjuf bij de kleuters ondersteun ik enerzijds de klasleerkracht, anderzijds gaat mijn aandacht uit naar kinderen met noden. Kleuters die een vaardigheid of inzicht nog niet goed onder de knie hebben, laat ik een stapje terugzetten tot op gekend terrein. We gaan samen op pad om tot vooruitgang te komen. Zo zetten we sterk in op het trainen van basisvaardigheden. Ik ga ook aan de slag met kleuters die van een extra uitdaging houden. Mijn doel is om elke kleuter te laten groeien.
zorgleerkracht kleuter – vestiging Asper
Juf Sylvie
Als zorgjuf ondersteun ik kinderen met specifieke noden. Ik streef ernaar om kinderen vooruit te helpen op cognitief vlak. Ik heb aandacht voor de ontwikkeling van leerstrategieën die kinderen zelfsturend maken. Mijn focus ligt zeker ook op de emotionele ontwikkeling. Via ontladings- en ontspanningstechnieken, het aanbieden van een luisterend oor, het inzetten van geschikte tools, … laat ik kinderen groeien in zelfvertrouwen en positieve mindset. Deze groei vormt de basis om tot leren te komen. Als zorgjuf ben ik zowel een leerbegeleider als een Rots&Water-juf.
zorgleerkracht lager – coach Rots&Water – vestiging Asper
Juf Vera
Als gedreven leraar werk ik samen met mijn collega's van de derde graad aan het inschalen, aanpakken en borgen van onze onderwijskwaliteit. Zo ben ik de vaste waarde en draaischijf waar mijn collega's altijd kunnen op rekenen. Zo help ik onder andere als co-teacher, geef extra uitleg, neem leerlingen apart voor een stoomcursus wiskunde en biedt een luisterend oor.
Juf Vera - Gavere co-teacher vijfde en zesde leerjaar
Juf Martine
Op mij kan je altijd rekenen. Na 42 jaar lesgeven op deze prachtige school, mogen ze me altijd vragen! Ik zal bijspringen in de klassen als de school even een tekort heeft aan bvb. een lerarenplatformer. Ik zorg er op die manier voor dat mijn (ex)collega's een beetje ademruimte krijgen om het lerarentekort op te vangen. Met plezier!
Juf Martine - Gavere co-teacher (na pensioen)
Meester Christopher
Als master in de psychologie volg ik nu het tweede jaar lerarenopleiding. Ik leer veel van de klasleraar op vlak van klas-en timemanagement en help als co-teacher door de kinderen met een andere bril te bekijken. De wisselwerking die we zo creëren vinden we allen boeiend. Het stelt onze kinderen centraal in een verhaal van zelfontplooiing.
Meester Christopher - Gavere co-teacher vierde leerjaar
Juf Ann
Als ervaren leerkracht in de onderbouw deel ik nu mijn expertise en ben ik multifunctioneel inzetbaar. Mijn uren zorg gaan expliciet naar de kindjes van het eerste en derde leerjaar, al kunnen mijn collega's van het tweede ook altijd bij mij terecht. Formeel en informeel praten we over de beste aanpak voor elk kindje. Dat doen we met een groot hart voor onze kinderen en onze ouders.
Juf Ann - Gavere co-teacher onderbouw
Juf Lisa
Ik ben de rots in de branding. Bij mij kunnen alle kinderen steeds terecht met hun vragen. Ik luister en help hen volgens de technieken van 'rots en water' een programma dat inzet op de sociale vaardigheden en eveneens een weerbaarheidstraining is. De lessenreeks van 10 weken werkte ik uit met mijn collega van Baaigem, juf Cindy. Ons doel is aan de visie van de school te werken door in te zetten op alle 4 de pijlers 'zelfontplooiing', 'respect, 'geborgenheid' en 'kennen en kunnen'.
Juf Lisa Gavere 'rots en water' coach
Juf Thyra
Samen met de klasjuffen van de oudste kleuters, begeleid ik, alle kinderen door actief mee te werken aan de lesthema's en de differentiatie passend voor elk kind. Zo hechten we ook veel belang aan participatie van de ouders bij de opstart van elk nieuw thema. Ik waak erover dat thema's doelgericht worden opgemaakt en zet vooral in op taalkundige (lees)initiatie. Samen zijn we sterk en groeien onze kinderen door zelfvertrouwen naar zelfstandigheid. Op naar het eerste leerjaar!
Juf Thyra - Gavere co-teacher kleuter
Juf Marijke
Als co-teacher van de klasjuf onderwijs ik de leerlingen van de derde graad voor het vak Frans. Daar ik een voorliefde heb voor Frans neem ik zowel het vijfde leerjaar als het zesde leerjaar 3 uur per week onder mijn hoede. Ons lokaal ademt de cultuur, de taal en de gewoonten van een klein, gezellig, Frans dorpje uit. Bienvenue!
Juf Marijke - Baaigem derde graad
Juf Ann
Om de zorg voor alle leerlingen zo breed mogelijk te maken, splitsen we de graad klassen. Ik neem de kinderen van het tweede en vierde leerjaar onder mijn hoede voor wiskunde en Nederlands. Door de groepen kleiner te maken kunnen we gerichter elk kind opvolgen en bijsturen. De zorg die elk van de leraren biedt, is even belangrijk en samen leggen we de puzzel van het groeps- of individueel plan.
Juf Ann - Baaigem eerste en tweede graad
Juf Cindy
Van je passie je werk maken, dat is wat ik doe. Na jarenlang als leraar te werken in de gemeentelijke basisschool, kreeg ik de kans mij te specialiseren in de sociaal relationele vaardigheden. Dit doe ik door mijn competenties als 'rots en water coach' in te zetten voor alle klassen. Schrijfmotoriek en voorbereidend schrijven geef ik aan alle kleutertjes. Daarnaast leren de kleuters van K2 en K3 uit ervaring door elke vrijdagvoormiddag op stap te gaan en buiten les te krijgen. Door in contact te komen met de natuur leren we aan de hand van ervaringsgerichte activiteiten wiskundige initiatie, beweging, voorbereidend lezen etc. Blije snoetjes, daar doen we het voor!
Juf Cindy - Baaigem 'rots en water' coach en co-teacher kleuter
Vorige slide
Volgende slide

Katrien Vermaerke

Zorgcoördinator kleuter

Philippe De Jonge

Zorgcoördinator

Een vraag voor ons zorgteam?

Krachtige leeromgeving

Door een stevige brede basiszorg creëren de leerkrachten een krachtige leeromgeving die elke leerling in de klas aanspreekt.
Er is op vele vlakken aandacht voor een goed zorgklimaat. Via het zorgbeleid op onze school proberen we alle leerlingen op te volgen.
 Hoe meer individuele noden, hoe verder de individuele leerling zich “beweegt” in het zorgcontinuüm.

Zorgleerkracht

De zorgondersteuner in BGV werkt zoveel mogelijk klasintern door via co-teaching aan de slag te gaan. Dankzij verschillende werkvormen is het mogelijk om met 2 leerkrachten voor de klasgroep te staan. Op die manier proberen we sterk in te zetten op een doordachte samenwerking en krachtige leeromgeving.

De zorgleerkracht in A stemt af met de klasleerkracht en de zorgcoördinator op welke manier ze het best kunnen ondersteunen. Deze werking kan puur ondersteunend zijn in de klas zijn of soms is het aangewezen om met een individuele leerling of met een klein groepje aan de slag te gaan.Het hoge doel is echter om leerlingen instructieafhankelijk te maken zodat ze een grotere zelfredzaamheid ontwikkelen. Daarvoor worden leerstrategieën op maat aangeleerd. 

Er wordt gestreefd in A en BGV naar ondersteuning met het oog op de totale ontwikkeling van het kind, zowel op cognitief, motorisch als mentaal vlak. Hiervoor reikt de zorgleerkracht hulpmiddelen op maat aan voor zowel de leerlingen als voor de leerkrachten.

Differentiatie

De lessen – waar nodig – worden zo uitgewerkt dat er meersporen worden uitgestippeld, waarin leerlingen in verschillende mate ondersteuning en begeleiding kunnen krijgen van de leerkracht.

Onze Kangoeroewerking

Voor onze cognitief sterke leerlingen en leerlingen waarbij een extra uitdaging een positieve stimulans is, hebben we op De Vierklaver onze kangoeroewerking.  

Doelstelling van onze Kangoeroewerking

  • Kangoeroekinderen hebben vaak andere interesses dan hun klasgenoten. We willen hun nieuwsgierigheid en leergierigheid prikkelen door binnen ons aanbod in te spelen op hun behoeftes.
  • Het is belangrijk dat kangoeroekinderen zich ook leren inspannen en leren omgaan met het maken van fouten, met falen. We geven hen niet alleen taken en opdrachten die ze graag doen, maar willen hen leren wat essentieel is in een evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling! Om succesvol en bovenal gelukkig te zijn in hun verdere school- en professionele loopbaan zijn deze strategieën onontbeerlijk.
  • De kangoeroekinderen komen in contact met ontwikkelingsgelijken en hun sociaal-emotioneel welbevinden wordt hierdoor verhoogd. Ze zijn samen anders.

Veerkrachtproject

Op onze school is het veerkrachtproject de toegangspoort naar mentale opvoeding. We leren alle kinderen opgebouwde spanning lichamelijk afvoeren om zo in balans te komen. Kinderen leren om tot een diepe ontspanning te komen om zo innerlijke rust te ervaren en zich geborgen te voelen. Aandacht hiervoor bevordert concentratie, zorgt voor verbondenheid en sfeer en verbetert de leerprestaties.

Om verder in te zetten op het algemeen wel-zijn van onze kinderen, maken we hen veerkrachtiger door aan de slag te gaan met de methodiek Rots&Water.

Leersteuncentrum PIXSY

In september 2015 werd het M-decreet ingevoerd met als doel: inclusie.
Zo volgden leerlingen met extra zorgen – mits ondersteuning – les in het gewoon onderwijs.
Sinds september 2017 worden er vanuit het buitengewoon onderwijs ondersteuners naar het gewoon onderwijs gestuurd om hun rijke expertise te delen.We werken al jaren samen met het SYM-team dat sinds 1 september 2023 mag doorgaan als leersteuncentrum PIXSY

PIXSY website

CLB - Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het CLB werkt gratis, onafhankelijk en discreet. Leerlingen, ouders en scholen kunnen er terecht.

Elke school werkt samen met een CLB.
Meer info op hun website

Nuttige links

Ons zorgteam schooljaar 2023-2024

Ann Vanhoutte

zorgleerkracht lager – vestiging Asper

Sylvie De Raeve

zorgleerkracht lager – coach Rots&Water – vestiging Asper

Freya Desmet

zorgleerkracht kleuter – vestiging Asper

Anneleen Boel

zorgleerkracht kleuter – vestiging Asper

Martine De Lie

Gavere co-teacher (na pensioen)

Vera Marchand

Gavere co-teacher vijfde en zesde leerjaar

Ann De Jaeger

Gavere co-teacher onderbouw

Christopher Balcaen

Gavere co-teacher vierde leerjaar

De Mulder Thyra

Gavere co-teacher kleuter

Lisa Hantson

Gavere 'rots en water' coach

Marijke Stevens

Baaigem derde graad

Ann Roets

Zorgjuf eerste en tweede graad

Cindy DHallewin

Baaigem 'rots en water' coach en co-teacher kleuter