RESPECT
ZELFONTPLOOIING
GEBORGENHEID
KENNEN en KUNNEN

Onze Visie

Vanuit onze vier pijlers: respect, geborgenheid, kennen en kunnen, en zelfontplooiing; realiseren we kwaliteitsvol onderwijs. Dit doen we door onszelf dagelijks in vraag te stellen en blijvend kennis op te doen in verband met onderwijs en vernieuwing. 

Als er over onderwijs geschreven wordt, gaat het vaak over wat er in het lokaal gebeurt. Didactiek en pedagogiek, al dan niet vernieuwend, ze zijn toch afhankelijk van de randvoorwaarde: een goed lokaal en wat er in aanwezig is.

Krachtige leeromgeving

Binnen een leeromgeving worden er verschillende dingen van leerlingen verwacht. Dit betekent ook dat je het beste kunt proberen om hier de leeromgeving op af te stemmen. Een aantal activiteiten die leerlingen (kunnen) ondernemen, en de bijbehorende eisen kun je hieronder zien:

  • Zelfstandig werk: leerlingen werken (vaak in stilte) zelfstandig aan de opdrachten of taken.
  • Groepswerk: leerlingen kunnen overleggen, samen afspraken maken of samen opdrachten maken.
  • Maken/produceren: Experimenten, verven, tekenen, ontwerpen, maken. Veel dynamiek en ruimte om te bewegen.
  • Onderzoek: Computers en boeken, leerlingen kunnen zelfstandig onderzoek doen.
  • Presenteren/klassikale instructie: Ruimte voor 30 leerlingen, bord, beamer/scherm.
  • Werk bewaren en inleveren: Als er veel gemaakt wordt, moet dit netjes worden bewaard.

In een goed ontworpen leeromgeving heb je de ruimte als leraar om de leerlingen op bovenstaande activiteiten zo goed mogelijk te bedienen.

Zet hier de nodige digitale instrumenten in zoals digibord, I-pads, laptops, VR-bril etc en het adaptief leren komt de hoek om piepen.

Wanneer video’s en ander lesmateriaal in e-learning modules geïntegreerd worden, gebeurt dat steeds meer volgens de principes van adaptief leren. Hierbij wordt de aangeboden lesstof afgestemd op de behoeftes van de lerende. Deze personalisatie heeft als voordeel dat leren efficiënter wordt, doordat de lerende vooral diens minder parate kennis te zien krijgt. Ook de timing van de lesstof is van belang voor het optimaal onthouden ervan. Daarnaast helpt de inzet van adaptieve software de leraar om beter te kunnen differentiëren, hij of zij zich kan zich makkelijker richten op de individuele lerende.

Eigenaarschap

Gedreven professionals

Zelfstandige, gemotiveerde leerlingen krijg je niet door hen in een strak stramien te proppen. Een goede innovatie vraagt om de juiste voorwaarden: een toegerust en gemotiveerd team. Levenslang willen leren is de key-eigenschap die ieder teamlid dient te bezitten, gecombineerd met een goede portie empathie. Leren doen we dan ook op verschillende momenten, dagdagelijks in de klassen van elkaar via co-teaching, in de lerarenruimte, op vergaderingen (formeel en informeel) en uiteraard op pedagogische studiedagen. Ieder lid krijgt de basisnascholing die gemeenschappelijk goed is en kan zich daarnaast individueel specialiseren naar gelang de interesses en behoeftes van de leraar als lid van het schoolteam.

Vanuit het principe van Explicit Direct Learning (EDI) gegoten in een Universal Design for Learning (UDL) recept worden de meeste problematieken (ADHD, ASS, DCD) in de brede basiszorg aangepakt met respect voor alle lerenden.

Dit doen we vanuit een data-analyse en met kennis van de talenten van het korps; zo maken we van goed blended learning ,een mix van fysiek onderwijs en digitaal onderwijs, een halszaak om te komen tot kwaliteitsvol onderwijs voor onze lerenden van gemeentelijke basisschool De Vierklaver.

Breed evalueren is rapporteren maar vooral inzetten op leren leren!
Dit doen we door leerstrategieën toe te passen in elke les.

“Toon ze wat kan werken, en waarom. Als leerlingen merken dat ze minder tijd verliezen en meer bereiken, overtuig je ze wel. Motivatie groeit immers uit succeservaringen. Leg leerlingen ook uit waarom je voor een bepaalde strategie kiest en bouw variatie in. De ene leerling werkt graag met flashcards, de andere waagt zich liever aan ‘test jezelf’-vragen met gesloten boek. Allebei oefenen ze hun geheugen om leerstof te herinneren, wat een prima strategie is.”

“Bied je leerlingen de juiste ondersteuning en bouw die voorzichtig af. Spreiding en herhaling zijn zó efficiënt, maar uitstelgedrag is menselijk. En dus is het logisch dat leerlingen pas de dag voor de toets hun boek openslaan. Zorg voor de juiste triggers. ‘Vat tegen morgen de les samen in 100 woorden’ of ‘bedenk 3 toetsvragen’: zo schieten je leerlingen sneller in actie voor die toets van volgende week en heb jij tijd om bij te sturen.”

“Tot slot: We praten over leerstrategieën. Hoe bereidde jij de toets voor? Bij wie haalde dat wat uit, bij wie niet? Hoe komt dat, en wat kunnen we anders aanpakken? Zo merken je leerlingen dat jij niet enkel het doel weet staan, maar ook exact kan vertellen wat ze moeten doen om raak te schieten. Reken maar dat dat besef ook voor de verstandhouding in je klas een mooie zaak is.”

Breed evalueren

Binnen GBS de Vierklaver stellen we vier pijlers centraal. We menen dat deze de basis
vormen voor het groeiproces tot wereldburgers van onze leerlingen.  
We engageren ons om dit (deze pijlers) uit te dragen.

ZELFONTPLOOIING

We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen.  
We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.  

 – Zelfkennis, zelfreflectie en feedback doen ieder van ons groeien  
– Verantwoordelijkheid stimuleren leidt tot eigenaarschap  
– Samen komen we tot leren 

RESPECT

Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks  
in om een context te creëren waarin kans is voor het  
ontwikkelen van een positieve omgang met anderen. 

– Jij en ik, iedereen hoort erbij
– Een open blik op diversiteit
– Beleefdheid vormt de basis van elke ontmoeting
– Een eerlijk verhaal biedt een kans tot groeien
– Werken aan een positieve groepsdynamiek is de taak van elk individu

GEBORGENHEID

We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving  
We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.  

 Een school waar:  
– Doen, denken en voelen in balans zijn  
– Waar proberen leren is  
– Het proberen gewaardeerd wordt  
Kortom een plaats waar iedereen zich goed in zijn vel voelt.  

KENNEN en KUNNEN

We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen
de nodige inhoudelijke bagage mee te geven. 
Dit om deel te nemen en bij te dragen aan de evoluerende maatschappij. 

We zetten in op: 
– Samenhang tussen de leerinhouden
(een gezonde balans tussen kennis, vaardigheden en attitudes) 
– Samenhang tussen én binnen leerjaren 
– Zelfredzaamheid  
– De klas van (n)u