RESPECT
Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks in om een context te creëren waarin kans is voor het ontwikkelen van een positieve omgang met anderen.
ZELFONTPLOOIING
We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen. We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.
GEBORGENHEID
We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.
KENNEN en KUNNEN
We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen de nodige inhoudelijke bagage mee te geven.
Previous
Next

Gemeentelijke Basisschool De Vierklaver

Onze 4 pijlers

GBS De Vierklaver is een dynamische, innoverende basisschool voor kinderen van 2.5 tot 12 jaar. Samen met de kinderen, de buurt, sterke sch’ouders’ en tal van vrijwilligers & organisaties die vallen onder ‘Brede School’ bouwt ons gemotiveerd team dagelijks aan een warme school. We zetten in op Respect, Zelfontplooiing, Geborgenheid en Kennis en Kunnen. Deze waarden zijn naast teamwork, gevarieerde werkvormen en een vernieuwende aanpak, de typerende karaktereigenschappen van onze gemeenteschool De Vierklaver. ‘Wijs OnderWijs’ is dan ook ons motto.
Welkom in onze school!

RESPECT

Wij streven naar een respectvolle omgang. We zetten ons dagelijks  
in om een context te creëren waarin kans is voor het  
ontwikkelen van een positieve omgang met anderen. 

– Jij en ik, iedereen hoort erbij
– Een open blik op diversiteit
– Beleefdheid vormt de basis van elke ontmoeting
– Een eerlijk verhaal biedt een kans tot groeien
– Werken aan een positieve groepsdynamiek is de taak van elk individu

ZELFONTPLOOIING

We streven naar een kansrijke omgeving om tot zelfontplooiing te komen.  
We zetten in op situaties waar talenten kunnen ontdekt, verkend en uitgeprobeerd worden.  

 – Zelfkennis, zelfreflectie en feedback doen ieder van ons groeien  
– Verantwoordelijkheid stimuleren leidt tot eigenaarschap  
– Samen komen we tot leren 

GEBORGENHEID

We streven naar een veilige, harmonische leer- en leefomgeving  
We ervaren dat geborgenheid een basis vormt om tot leren te komen.  

 Een school waar:  
– Doen, denken en voelen in balans zijn  
– Waar proberen leren is  
– Het proberen gewaardeerd wordt  
Kortom een plaats waar iedereen zich goed in zijn vel voelt.  

KENNEN en KUNNEN

We streven ernaar dat de kinderen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen bereiken door hen
de nodige inhoudelijke bagage mee te geven. 
Dit om deel te nemen en bij te dragen aan de evoluerende maatschappij. 

We zetten in op: 
– Samenhang tussen de leerinhouden
(een gezonde balans tussen kennis, vaardigheden en attitudes) 
– Samenhang tussen én binnen leerjaren 
– Zelfredzaamheid  
– De klas van (n)u 

Onze Visie

Vanuit onze vier pijlers: respect, geborgenheid, kennen en kunnen, en zelfontplooiing realiseren we kwaliteitsvol onderwijs. Dit doen we door onszelf dagelijks in vraag te stellen en blijvend kennis op te doen in verband met onderwijs en vernieuwing.

We zetten in op het leveren van kwaliteit door middel van CO-TEACHING en DIFFERENTIATIE d.m.v. DIGITALISATIE om zo MAATWERK te leveren voor ELKE leerling!

Bij co- en teamteaching werken verschillende leraren als gelijkwaardige partners samen om zoveel mogelijk kinderen de doelstellingen van een les of een lessenpakket te laten halen. De leraars gaan samen nadenken over de invulling van de les/hoeken, samen kijken naar het aanbod en naar de kinderen, samen zoeken naar de beste aanpak, waarbij meer mogelijkheden aangeboden worden mét ruimte voor initiatief van de kinderen. 

Co- en teamteachen biedt kansen om meer kindgericht te observeren en leeftijd overstijgend te werken. De taken worden onder de leraren ge-/verdeeld: samen wordt gezorgd voor klasorganisatie, planning, inhoud en zorg voor de leerlingen. Er zijn verschillende organisatiemodellen om klas te maken mogelijk. Met twee of meer houd je de verwachtingen ook hoger, overleg je meer en kan je beter inspelen op bijzondere behoeftes van kinderen. Elke leraar ten slotte zet eveneens meer in op zijn/haar talenten. Kinderen hebben daarnaast meer mogelijkheid een leraar te vinden waarmee het echt klikt. 

Ook individuele leertrajecten vangen we zo op. Voortdurend bijsturen, evalueren én overleggen is cruciaal. 

Voor GBS De Vierklaver is co-/teamteaching tevens dè werkvorm om aan onze doelstellingen te werken: respect, zelfontplooiing, geborgenheid en kennen / kunnen. Het zit verweven in ons DNA. 

Co- en teamteachen is voor gemeenteschool De Vierklaver bovenal de sleutel tot onderwijs op maat. Deze werkwijze blijkt effectief te zijn om tegemoet te komen aan de toenemende diversiteit in klassen en scholen. Samen voor de klas staan laat meer verschillende groeperingsvormen toe en zorgt voor een uitbreiding van de aanpak van de les/inhoud/kinderen én zorgt voor de mogelijkheid om met digitale middelen te differentiëren. Bovendien geven leraren via teamteaching het goede voorbeeld. Je kan kinderen niet leren samenwerken, als je het zelf niet doet.

Wisten jullie trouwens dat iedere groep van peuterklas tot zesde leerjaar een digibord heeft? Alsook verschillende I-pads en laptops? Deze divices zorgen er voor dat we oefeningen op maat kunnen klaarzetten voor élke leerling. 

Wisten jullie ook dat een uitbreiding voor hoog- en meerbegaafden tot ons wekelijks programma behoort? Op woensdag komen deze kinderen van GBS De Vierklaver samen te Gavere om samen uitdagingen aan te gaan. Deze lessen worden gegeven door een expert. 

 

Krachtige leeromgeving

Kwaliteitsvol onderwijs bieden kan pas eens de leeromgeving optimaal is ingericht. Zo bezit ieder lokaal dezelfde tools: een gevoelsmeter, lawaaimeter, uniforme wiskundefiches, een stiltehoek, verbeterhoek én worden door alle leraren dezelfde symbolen en pictogrammen gebruikt. We hanteren uniforme afspraken in verband met verbeteren en huiswerk inplannen. Door deze uniforme basis zorgen we ervoor dat leerlingen zich optimaal kunnen focussen op hun eigen groei en bloei.

In een goed ontworpen KRACHTIGE leeromgeving heb je de ruimte als leraar om de leerlingen één voor één de liefde, zorg en aandacht te geven dat elk kind verdient! 

Wanneer we onze digitale instrumenten zoals het digibord, de I-pads, de laptops en sporadisch een VR-bril inzetten, komt blended learning al snel om de hoek om piepen.

Wanneer video’s en ander lesmateriaal in e-learning modules geïntegreerd worden, gebeurt dat steeds meer volgens de principes van adaptief leren. Hierbij wordt de aangeboden lesstof afgestemd op de behoeftes van de lerende. Deze personalisatie heeft als voordeel dat leren efficiënter wordt, doordat de lerende vooral diens minder parate kennis te zien krijgt. Daarnaast helpt de inzet van adaptieve software de leraar om beter te kunnen differentiëren, kan hij of zij zich makkelijker richten op de individuele lerende.

Eigenaarschap

Gedreven professionals

Zelfstandige, gemotiveerde leerlingen krijg je niet door hen in een strak stramien te proppen. Een goede innovatie vraagt om de juiste voorwaarden: een toegerust en gemotiveerd team. Levenslang willen leren is de key-eigenschap die ieder teamlid bezit, gecombineerd met een goede portie empathie. Leren doen we dan ook op verschillende momenten, dagdagelijks in de klassen van elkaar via co-teaching, in de lerarenruimte, op vergaderingen (formeel en informeel) en uiteraard op pedagogische studiedagen. Ieder lid krijgt de basisnascholing die gemeenschappelijk goed is en kan zich daarnaast individueel specialiseren naar gelang de interesses en behoeftes van de leraar als lid van het schoolteam.

Vanuit het principe van Explicit Direct Learning (EDI) gegoten in een Universal Design for Learning (UDL) recept worden de meeste problematieken (ADHD, ASS, DCD) in de brede basiszorg aangepakt met respect voor alle lerenden.

Dit doen we vanuit een data-analyse en met kennis van de talenten van het korps. Zo maken we van goed blended learning, een mix van fysiek onderwijs en digitaal onderwijs, een halszaak om te komen tot kwaliteitsvol onderwijs voor onze lerenden van gemeentelijke basisschool De Vierklaver.

Breed evalueren is rapporteren maar vooral inzetten op leren leren!
Dit doen we door leerstrategieën toe te passen in elke les.

We tonen leerlingen wat kan werken en waarom. Als leerlingen merken dat ze minder tijd verliezen en meer bereiken, overtuig je ze wel. Motivatie groeit immers uit succeservaringen. We leggen leerlingen ook uit waarom je voor een bepaalde strategie kiest en we bouwen variatie in. De ene leerling werkt graag met flashcards, de andere waagt zich liever aan ‘test jezelf’-vragen met gesloten boek. Allebei oefenen ze hun geheugen om leerstof te herinneren, wat een prima strategie is.

We zorgen voor de juiste triggers: ‘Vat tegen morgen de les samen in 100 woorden’ of ‘bedenk 3 vragen voor de toets’. Zo leren we kinderen wat ‘leren’ is en praten we over de verschillende leerstrategieën. “Hoe bereidde jij de toets voor? Bij wie haalde dat wat uit, bij wie niet? Hoe komt dat, en wat kunnen we anders aanpakken?” 

Wedden dat ‘zelfkennis het begin is van alle wijsheid’? 

GBS De Vierklaver Asper – Baaigem – Gavere – Vurste 

Een school waar kinderen zich goed voelen! Wijs onderwijs!

Leren Leren