RESPECT
ZELFONTPLOOIING
GEBORGENHEID
KENNEN en KUNNEN

Algemene leefregels voor leerlingen

Ik en mijn houding

Ik heb respect voor anderen.
Ik vecht niet en maak geen ruzie.
Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen.
Ik heb eerbied voor het bezit van anderen.
Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten.
Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften.
Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota’s van de school af.
In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren.

Ik, gezondheid en hygiëne

Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch.
Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen.
Ik houd de toiletten netjes.
In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij.
Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee om te wassen.
Ik breng geen snoep maar alleen gezonde versnaperingen (b.v. een appel) mee.
Ik drink mijn soep op.
Ik proef van alles op mijn bord.
Ik eet mijn bord leeg.
Ik zorg ervoor dat ik steeds een zakdoek bij heb

Ik en zorg voor het milieu

Ik beperk mijn afval door een brooddoos, een drinkbus en/of een koekendoosje te
gebruiken.
Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats.
Ik werk mee aan een nette school.
Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste vuilnisbak.

Ik en mijn taalgebruik

Op school spreek ik steeds Algemeen Nederlands.
Volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw.
De leerkrachten noem ik ‘meester’ of ‘juffrouw’ en de directeur spreek ik aan met ‘juf
Hélène’ of ‘juf Wenne’ 

Ik en mijn materiaal

Ik draag zorg voor mijn kledij en schoolgerei.
Ik kaft mijn schriften en boeken.
In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige.
Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen
en de turnles.
Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats.
Mijn fiets staat netjes in de fietsstalling.
Ik gebruik mijn GSM op school niet zonder toelating.
Ik bezorg verloren voorwerpen aan de leerkracht.
Ik draag ook zorg voor het materiaal van anderen.

Ik en spelen

Ik speel sportief en sluit niemand uit.
Ik breng geen speelgoed mee naar school.
In de gangen, klassen en toiletruimtes speel ik niet.
Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats en blijf er tot het
belsignaal gaat.
Bij het eerste belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan, bij het tweede
belsignaal sta ik klaar en bewaar volledige stilte.
Ik respecteer het speelplaatsreglement

Ik en toezicht

Ik kom ‘s morgens niet vroeger dan 8 uur en ‘s middags niet vroeger dan 13 uur op de
speelplaats. 
Ik verlaat de eetzaal, de klas of de speelplaats niet zonder de toestemming van de
toezichter.
‘s Middags en ‘s avonds ga ik in de passende rij staan.
Wanneer ik 5 minuten na de laatste lestijd nog niet ben opgehaald ga ik bij de andere
kinderen op de speelplaats.

Ik en het verkeer

Ik neem steeds de veiligste schoolroute.
Ik draag een fluo-hesje.
Ik draag een fietshelm.
Ik respecteer de verkeersreglementen.
Ik respecteer de politie en de gemachtigde opzichters.
Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg.
Ik zorg ervoor dat mijn fiets technisch in orde is.

Ik en het schoolreglement

* Wat als ik de afspraken niet naleef ?
Ik krijg een mondelinge opmerking.
Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders ondertekenen.
Ik krijg een extra taak en mijn ouders ondertekenen.
Ik word naar de directeur gestuurd.
Mijn leerkracht en/of de directeur nemen contact op met mijn ouders en bespreken
mijn gedrag.
Ik word een tijdje afgezonderd (onder toezicht en minder dan één dag).
Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directeur een tuchtprocedure
starten
* Wat als de leerkracht zich misschien vergist ?
Ik vraag beleefd aan de leerkracht of het mogelijk is dat hij/zij zich heeft vergist.
Ik bespreek het voorval met de leerkracht, liefst onmiddellijk of tijdens de
daaropvolgende speeltijd.
Indien de leerkracht er niet met mij wil over praten, vraag ik de directeur naar mijn
zienswijze te luisteren.
De directeur zal na het gesprek met mij en de leerkracht een besluit nemen.