RESPECT
ZELFONTPLOOIING
GEBORGENHEID
KENNEN en KUNNEN

De school binnenkomen en verlaten

Op deze pagina vind je de afspraken per vestiging. 

Opmerking: De afspraken kunnen wijzigen voor de veiligheid tgv de  Coronamaatregelen.
U zal steeds via Gimme informatie krijgen over het verloop.

GBS De Vierklaver Asper

GBS De Vierklaver ASPER:
Met drie in- en uitgangen én met het oog op de verkeersveiligheid stellen de
leerkrachten in overleg met de directie volgende regeling voor:

In het belang van uw kind…
Hou het afscheid zo kort mogelijk, m.a.w. een kusje geven en vertrekken. Gelieve niet op de speelplaats te blijven staan !
Indien u uw kind om één of andere reden (vb ziekte, doktersbezoek, reva…) tijdens de lesuren komt afhalen, meldt u zich aan bij het secretariaat of de directie. Terwijl u wacht aan de groene deur zal de medewerker uw kind uit de les halen.

De Vierklaver Asper

Regeling voor de ouders met enkel een kleuter

Brengen van kleuters naar school :
Wie een kleuter naar school brengt tussen 8u00 en 8u30 en tussen 13u00 en 13u25 doet dit steeds via de ingang in de Tempelstraat.
Om 8u30 en 13u25 wordt het hekken om veiligheidsredenen op slot gedaan. Wie te laat komt wordt daardoor verplicht de hoofdingang in de Veldstraat te gebruiken om zijn kleuter op school te brengen.
U stapt dan via de speelplaats van de lagere afdeling naar de kleuterblok.
Gelieve uw kleuter dan naar zijn klasje te begeleiden.
We vragen de ouders -in de mate van het mogelijke- dit ‘te laat komen’ te vermijden.
Dit stoort immers het pedagogisch gebeuren in de kleuterklassen.
Mogen we –in het belang van het kind- ook vragen het afscheid zo kort mogelijk te houden : “Kiss & go”.
Kleuters met de fiets plaatsen hun fiets achter het klein poortje op de kleuterspeelplaats

Afhalen van de kleuters op school :
– Op een volledige schooldag worden de kleuters (die niet blijven eten op school)
’s middags om 12u05 afgehaald aan de hoofdingang (groene deur) in de Veldstraat.

– Op het einde van een volledige schooldag worden de kleuters afgehaald tussen 15u45 en 16u00 (vrijdag tussen 15u00 en 15u15) in de Tempelstraat. Wanneer het zwarte hek door een leerkracht geopend wordt, komt u uw kleuter(s) afhalen in de klasrij.

– Ook op woensdagmiddag haalt u uw kleuter af (tussen 11u15 en 11u30) in de Tempelstraat.

De Vierklaver Asper

Regeling voor de lagere schoolkinderen

Het binnenkomen gebeurt langs de hoofingang (groene deur) of aan de Veldstraat
(fietsenstallingen !). De begeleiders nemen ook hier afscheid. “Kiss and go”.
De kinderen gaan niet door de gang, maar over de speelplaats om hun schooltas onder het afdak te plaatsen. Ouders/begeleiders komen niet mee naar de speelplaats.

Leerlingen die met de fiets komen stallen hun fiets in de fietsenstalling en gaan naar de speelplaats.

De kinderen verlaten steeds de school via de fietsenstallingen aan de Veldstraat

De Vierklaver Asper

Regeling voor wie een kleuter én een lager schoolkind

Brengen van kleuters én lagere schoolkinderen:
Het binnenkomen gebeurt via de ingang aan de Veldstraat aan de fietsenstallingen.
De ouders kunnen hun kleuter afgeven (aan de kleuterjuf) via het hekje tussen de speelplaats van het lager en de speelplaats van de kleuters en verlaten daarna vlot de speelplaats via de Veldstraat (fietsenstalling)

Afhalen van de kleuters en lagere schoolkinderen:
Het afhalen gebeurt zowel ’s middags als ’s avonds aan de Veldstraat (fietsenstallingen). Gelieve de hoofdingang niet als wachtzaal te gebruiken.
Help ons om de schoolomgeving veilig te houden en gebruik het Carlos Dierickxplein.
Elke avond worden de leerlingen onder leiding van leerkrachten naar de groene zone op het Carlos Dierickxplein gebracht. Deze rij vertrekt eerst.
Een kleuter zal zich bij het broertje of zusje in de rij van de voetgangers of fietsers bevinden en met de rij meekomen.
Ouders/begeleiders die toch wachten aan de schoolpoort zullen hun kinderen enkele minuten later zie verschijnen met de tweede rij.
Aan de wachtende ouders/begeleiders vragen wij om de doorgang voor de rij en de oversteekplaats vrij
te houden. U kan zich opstellen op de voorziene plaats (tegen de buitenmuur van de leraarskamer).

Zolang niet alle rijen de school verlaten hebben, kunnen er geen kinderen via de hoofdingang afgehaald worden. Enkel indien u een uitzondering heeft bekomen bij de directie mag uw kind de school verlaten langs de hoofdingang tussen 15u45 en 16u (11u15 en 11u30 of 15u en 15u15).

GBS De Vierklaver Baaigem

GBS De Vierklaver BAAIGEM:
Onze vestiging in Baaigem heeft maar één ingang. Alle kinderen worden ten laatste bij het belsignaal ’s morgens om 8u25 en ’s middags om 13u20 op school verwacht!

De Vierklaver Baaigem

Brengen van de leerlingen:
Alle kinderen worden ten laatste bij het belsignaal ’s morgens om 8u25 en ’s middags om 13u20 op school verwacht!

Afhalen van de leerlingen:

Kleuter

Ouders wachten onder het afdak. De klasleerkracht geeft een seintje wanneer het kind naar huis kan.
Wie in de studie gaat, blijft bij de leerkracht.

Lager
De kinderen wachten bij de klasleerkracht in de klas. De leerkracht geeft een seintje wanneer de ouder aanwezig is en dan kan de leerling mee naar buiten. Wie in de studie gaat of met fiets/te voet naar huis moet, blijft wachten tot de klasleerkracht de leerlingen naar de juiste rij brengt.

GBS De Vierklaver Gavere

In het belang van uw kind: hou het afscheid zo kort mogelijk, m.a.w. een kusje geven en vertrekken. Alle kinderen betreden en verlaten de school via de Middelwijk.
Na schooltijd worden de leerlingen verzameld per klas op de speelplaats.
Leerlingen die te voet, met de fiets, met de bus naar huis gaan mogen direct in de juiste rij staan.
De voetgangers worden begeleid tot aan het ronde punt in de Middelwijk en worden overgestoken aan de Baaigemstraat.
De kinderen die afgehaald worden gaan bij naamafroeping bij hun ouders/grootouders/ … . Indien iemand anders uw kind
afhaalt dient dit schriftelijk vermeld te worden in de agenda.
De kinderen die worden afgehaald, kunnen nooit zonder begeleiding van de ouders de speelplaats verlaten (en bv. alleen naar de parkeerplaats gaan).
De kinderen volgen steeds dezelfde en meest veilige weg naar huis met respecteren van de verkeersreglementen.
De fiets is technisch in orde.
Ook kleuters worden pas om 12.05u. en om 15.45u. afgehaald.
Kinderen keren in geen geval terug naar de klas na het beëindigen van de lessen.

Wegens COVID-19 zijn wijzigingen aangebracht en zullen de 3 uitgangen gebruikt worden.
De Middelwijk is de uitgang van de kleuters. Baaigemstraat, de voordeur,
voor L1, L2 en L3. De bruine poort wordt gebruikt door L4, L5 en L6, de rijen en de fietsers. Dit geldt voor schooljaar 2020-2021.

De Vierklaver Gavere

Brengen van de leerlingen:
De leerlingen betreden de school via de Middelwijk.
De school is open van 07.00 uur, er is opvang voorzien in de polyvalente zaal van de
lagere afdeling.
Ouders die hun kind  voor opvang afzetten, bellen aan en wachten op de opvangdame.
De leerlingen houden zich bezig met een boek of een gezelschapsspel, lopen – stoeien – met de bal spelen mag niet.
De leerlingen blijven in de zaal tot 08.00u. Om 08.00 gaan de kleuters onder begeleiding
naar de kleuterafdeling, de leerlingen van het lagere spelen verder op de speelplaats.

De lessen en de activiteiten starten om 08.30 uur stipt, de bel rinkelt al om 08.25 uur.
Iedereen is op tijd, de ouders nemen aan het begin van de speelplaats aan de parking van de Middelwijk afscheid.

Fietsen worden aaneensluitend en op eigen verantwoordelijkheid in de rekken geplaatst.
Elke fietser stapt af en
gaat met de fiets aan de hand op de speelplaats tot aan de fietsenrekken.

Afhalen van de leerlingen:

De leerlingen komen stil, ordelijk en onder begeleiding van de leerkracht naar buiten.
Op het teken van de schoolverantwoordelijke worden de rijen ontbonden:
– leerlingen die afgehaald worden
– leerlingen voor de opvang
Ouders wachten op de afgesproken plaats, en lopen niet voor – tussen – achter de rijen,
ouders verlaten de school via de grote parking en niet via de schoolpoort

GBS De Vierklaver Vurste

In het belang van uw kind: hou het afscheid zo kort mogelijk, m.a.w. aan de poort een kusje geven en vertrekken. Indien u één van de leerkrachten wenst te spreken, belt u aan.

Wegens COVID-19 zijn wijzigingen aangebracht en zullen de 3 uitgangen gebruikt worden.
De Middelwijk is de uitgang van de kleuters. Baaigemstraat, de voordeur,
voor L1, L2 en L3. De bruine poort wordt gebruikt door L4, L5 en L6, de rijen en de fietsers. Dit geldt voor schooljaar 2020-2021.

De Vierklaver Vurste

Alle kinderen betreden en verlaten de school via de schoolpoort.
Na schooltijd worden de  leerlingen verzameld op de speelplaats aan de schoolpoort.
Kinderen die met de fiets naar huis gaan mogen eerst vertrekken, nadien de leerlingen die te voet gaan of afgehaald worden.

De leerlingen worden door de leerkrachten begeleid tot aan de rijweg en steken de rijweg over via het zebrapad en onder begeleiding van de leerkrachten.
Gelieve de kinderen dus zelf af te halen aan de schoolpoort en zeker niet op de speelplaats.

Mogen wij vragen om de verkeersregels te respecteren en niet voor de oprit van onze buren te parkeren.

De kinderen die later afgehaald worden of in de opvang blijven, blijven op de speelplaats tot ze afgehaald worden.
Pas na het inscannen van de barcode mogen de kinderen de school verlaten.
De kinderen die alleen naar huis gaan volgen steeds dezelfde en meest veilige weg naar huis en respecteren de verkeersreglementen. De fiets moet technisch in orde zijn.