RESPECT
ZELFONTPLOOIING
GEBORGENHEID
KENNEN en KUNNEN

Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs

De regelgeving afwezigheden is van toepassing op leerplichtige leerlingen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en op leerplichtige kleuters. Een aantal afwezigheden van leerlingen zijn gewettigd. Alle andere afwezigheden van leerlingen zijn problematische afwezigheden. 

Powered By EmbedPress

Kleuteronderwijs
Afwezigheden van niet-leerplichtige en deeltijds leerplichtige kleuters moeten niet gewettigd worden door medische attesten.We vragen wel om bij elke afwezigheid de school voor 9u op de hoogte te brengen en bij terugkomst van de kleuter een briefje mee te geven met hierop de periode en de reden van de afwezigheid.

Lager onderwijs:
Bij afwezigheid wegens ziekte van maximum drie opeenvolgende ziektedagen is een briefje van de ouders voldoende.
Deze verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. Of maak gebruik van ons standaardbriefjeAfwezigheidsbewijsjes voltijds leerplichtige kinderen

Indien tijdens het schooljaar reeds vier maal van deze mogelijkheid gebruik werd gemaakt, is een medisch attest verplicht.

Is je kind langer dan 3 opeenvolgende schooldagen afwezig dan is een medisch attest verplicht.

Problematische afwezigheden:
Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd zoals hierboven beschreven, worden ten aanzien van de leerling beschouwd als problematische afwezigheden. In deze gevallen zal de directeur contact opnemen met de ouders.
Vanaf meer dan 10 halve schooldagen problematische afwezigheden heeft de school een meldingsplicht ten opzichte van het CLB, dat kan voorzien in een begeleiding voor de betrokken leerling in samenwerking met de school.

WE VRAGEN EEN TIJDIGE AANWEZIGHEID  OP SCHOOL 
Het is niet prettig dat kinderen te laat komen, het klasgebeuren is dan al gestart en het is voor hen dan ook moeilijk om aan te
sluiten bij de les.
Dit geldt ook voor kleuters: het niet schoolplichtig zijn doet niets af aan de zorg om een goede gewoontevorming na te streven. Kleuters vinden het niet leuk in het klasje te komen als de activiteiten al begonnen zijn. Immers, van bij het begin van de
activiteiten worden belangrijke afspraken gemaakt, taken verdeeld enz.

In de lagere school wordt van elke laattijdige aankomst op school melding gemaakt in het aanwezigheidsregister. Vanaf dit schooljaar moeten we de afwezigheden van onze leerlingen online doorgeven naar het Departement Onderwijs.

Elke dag naar de kleuterschool?

Niet-leerplichtige kleuters

Kleuters zijn pas leerplichtig op 1 september van het kalenderjaar dat ze 5 jaar worden. Niet-leerplichtige kleuters moeten dus niet elke dag of de hele dag naar school. Toch is het voor kleuters heel belangrijk om zoveel mogelijk deel te nemen aan de activiteiten op school.

Als deze kleuters afwezig zijn, is strikt genomen geen doktersbriefje of verantwoording nodig. Breng de school wel op de hoogte als je kleuter afwezig is. Afspraken daarover vind je vaak in het schoolreglement.

Leerplichtige kleuters

Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de leerplicht tot 5 jaar. Voortaan moeten alle kinderen dus leren vanaf 5 jaar. Lees meer over de leerplichtverlaging.

Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden. 
Ze moeten minstens 290 halve lesdagen naar school. Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve lesdagen. 

Elke dag aanwezigheid op school is natuurlijk belangrijk. Maar wegens de jonge leeftijd kunnen ouders ervoor kiezen hun 5-jarig kind een aantal halve dagen niet naar school te laten gaan. 

Kleuters die al 6 of 7 jaar zijn, moeten elke dag aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheid. 

Voldoende aanwezig om te kunnen starten in het lager onderwijs

Als je kind op 6 jaar in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs wil instappen, gaat de school na of het in het jaar voordien minstens 290 halve dagen aanwezig was in een Nederlandstalige kleuterschool. 

Zo niet, beslist de klassenraad van de lagere school:

  • Ofwel mag je kind toch in het lager onderwijs instappen.
  • Ofwel moet je kind nog een jaar in het kleuteronderwijs blijven. Daar moet je kind dan elke schooldag op school aanwezig zijn. 

Meer informatie vind je op de website van onderwijs Vlaanderen